قیمت دلار امروز 2020/12/22 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/22 ساعت 16:10:17 برابر با 255,220 دویست و پنجاه و پنج هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 308,794 سیصد و هشت هزار و هفتصد و نود و چهار ریال قیمت پوند 342,700 سیصد و چهل و دو  هزار و هفتصد ریال