قیمت دلار امروز 2020/12/16 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/16 ساعت 16:15:57 برابر با 257,950 دویست و پنجاه و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,010 سیصد و چهارده هزار وده ریال قیمت پوند 343,990 سیصد و چهل و سه هزار و نه صد و نود ریال