قیمت دلار امروز 2020/12/15 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/15 ساعت 16:08:58 برابر با 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 312,940 سیصد و دوازده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 348,320 سیصد و چهل و هشت هزار و سیصد و بیست ریال