قیمت دلار امروز 2020/12/05 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/05 ساعت 16:13:02 برابر با 257,040 دویست و پنجاه و هفت هزار وچهل ریال قیمت یورو 311,510 سیصد و یازده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 348,590 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و نود ریال