قیمت دلار امروز 2020/12/04 ساعت 16:32

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/04 ساعت 16:32:35 برابر با 255,312 دویست و پنجاه و پنج هزار و سیصد و دوازده ریال قیمت یورو 309,010 سیصد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 354,822 سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و بیست و دو  ریال