قیمت دلار امروز 2020/11/29 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/29 ساعت 16:05:32 برابر با 245,540 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 293,490 دویست و نود و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 335,630 سیصد و سی و پنج هزار و ششصد و سی ریال