قیمت دلار امروز 2020/11/28 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/28 ساعت 16:10:29 برابر با 247,510 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 295,510 دویست و نود و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 334,970 سیصد و سی و چهار هزار و نه صد و هفتاد ریال