قیمت دلار امروز 2020/11/26 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/26 ساعت 16:07:36 برابر با 247,550 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 294,860 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 331,300 سیصد و سی و یک هزار و سیصد ریال