قیمت دلار امروز 2020/11/24 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/24 ساعت 16:06:28 برابر با 250,530 دویست و پنجاه هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 297,020 دویست و نود و هفت هزار وبیست ریال قیمت پوند 341,507 سیصد و چهل و یک هزار و پانصد و هفت ریال