قیمت دلار امروز 2020/11/22 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/22 ساعت 16:06:41 برابر با 254,480 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 302,960 سیصد و دو  هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 344,880 سیصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و هشتاد ریال