قیمت دلار امروز 2020/11/19 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/19 ساعت 16:14:34 برابر با 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 346,500 سیصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال