قیمت دلار امروز 2020/11/18 ساعت 16:29

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/18 ساعت 16:29:04 برابر با 256,170 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 348,920 سیصد و چهل و هشت هزار و نه صد و بیست ریال