قیمت دلار امروز 2020/11/15 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/15 ساعت 16:13:39 برابر با 260,030 دویست و شصت هزار وسی ریال قیمت یورو 308,020 سیصد و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 370,290 سیصد و هفتاد هزار و دویست و نود ریال