قیمت دلار امروز 2020/11/14 ساعت 17:02

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/14 ساعت 17:02:49 برابر با 267,480 دویست و شصت و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 316,670 سیصد و شانزده هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 359,020 سیصد و پنجاه و نه هزار وبیست ریال