قیمت دلار امروز 2020/11/13 ساعت 16:19

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/13 ساعت 16:19:33 برابر با 269,425 دویست و شصت و نه هزار و چهار صد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 317,720 سیصد و هفده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 362,605 سیصد و شصت و دو  هزار و ششصد و پنج ریال