قیمت دلار امروز 2020/11/12 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/12 ساعت 16:06:03 برابر با 268,480 دویست و شصت و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 317,720 سیصد و هفده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 358,050 سیصد و پنجاه و هشت هزار وپنجاه ریال