قیمت دلار امروز 2020/11/11 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/11 ساعت 17:05:56 برابر با 270,060 دویست و هفتاد هزار وشصت ریال قیمت یورو 319,490 سیصد و نونزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 364,510 سیصد و شصت و چهار هزار و پانصد و ده ریال