قیمت دلار امروز 2020/11/10 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/10 ساعت 16:11:29 برابر با 271,049 دویست و هفتاد و یک هزار وچهل و نه ریال قیمت یورو 320,420 سیصد و بیست هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 375,610 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و ده ریال