قیمت دلار امروز 2020/11/09 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/09 ساعت 16:05:08 برابر با 248,060 دویست و چهل و هشت هزار وشصت ریال قیمت یورو 292,940 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 364,120 سیصد و شصت و چهار هزار و صد و بیست ریال