قیمت دلار امروز 2020/11/08 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/08 ساعت 16:07:34 برابر با 235,040 دویست و سی و پنج هزار وچهل ریال قیمت یورو 277,520 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 347,480 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال