قیمت دلار امروز 2020/11/07 ساعت 16:23

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/07 ساعت 16:23:07 برابر با 245,050 دویست و چهل و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 289,020 دویست و هشتاد و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 340,830 سیصد و چهل هزار و هشت صد و سی ریال