قیمت دلار امروز 2020/11/04 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/04 ساعت 16:10:56 برابر با 289,473 دویست و هشتاد و نه هزار و چهار صد و هفتاد و سه ریال قیمت یورو 334,990 سیصد و سی و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 399,450 سیصد و نود و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال