قیمت دلار امروز 2020/11/03 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/03 ساعت 16:09:47 برابر با 282,420 دویست و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 326,370 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 388,430 سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و سی ریال