قیمت دلار امروز 2020/11/02 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/02 ساعت 16:14:56 برابر با 282,390 دویست و هشتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 326,350 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 389,600 سیصد و هشتاد و نه هزار و ششصد ریال