قیمت دلار امروز 2020/10/29 ساعت 16:21

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/29 ساعت 16:21:43 برابر با 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 326,520 سیصد و بیست و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 375,180 سیصد و هفتاد و پنج هزار و صد و هشتاد ریال