قیمت دلار امروز 2020/10/24 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/24 ساعت 16:07:14 برابر با 290,060 دویست و نود هزار وشصت ریال قیمت یورو 344,562 سیصد و چهل و چهار هزار و پانصد و شصت و دو  ریال قیمت پوند 390,260 سیصد و نود هزار و دویست و شصت ریال