قیمت دلار امروز 2020/10/22 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/22 ساعت 16:11:20 برابر با 293,830 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 347,420 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 399,650 سیصد و نود و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال