قیمت دلار امروز 2020/10/21 ساعت 16:25

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/21 ساعت 16:25:46 برابر با 284,980 دویست و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 328,720 سیصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 389,750 سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال