قیمت دلار امروز 2020/10/09 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/09 ساعت 16:06:27 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,365 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال