قیمت دلار امروز 2020/10/08 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/08 ساعت 16:07:21 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,829 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و بیست و نه ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال