قیمت دلار امروز 2020/10/05 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/05 ساعت 16:16:54 برابر با 282,050 دویست و هشتاد و دو  هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 330,684 سیصد و سی هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال قیمت پوند 380,940 سیصد و هشتاد هزار و نه صد و چهل ریال