قیمت دلار امروز 2020/10/03 ساعت 16:23

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/03 ساعت 16:23:38 برابر با 284,520 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 334,020 سیصد و سی و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 383,070 سیصد و هشتاد و سه هزار وهفتاد ریال