قیمت دلار امروز 2020/10/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/02 ساعت 16:05:33 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 339,911 سیصد و سی و نه هزار و نه صد و یازده ریال قیمت پوند 387,781 سیصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و یک ریال