قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۹ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۹ ساعت 12:57:24 برابر با 273,310 دویست و هفتاد و سه هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 306,870 سیصد و شش هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 379,020 سیصد و هفتاد و نه هزار وبیست ریال