قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۷ ساعت 13:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۷ ساعت 13:02:12 برابر با 279,060 دویست و هفتاد و نه هزار وشصت ریال قیمت یورو 321,720 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 386,750 سیصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال