قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۶ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۶ ساعت 12:58:21 برابر با 282,490 دویست و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 325,150 سیصد و بیست و پنج هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 391,640 سیصد و نود و یک هزار و ششصد و چهل ریال