قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۳ ساعت 12:57:45 برابر با 277,890 دویست و هفتاد و هفت هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 320,120 سیصد و بیست هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 384,080 سیصد و هشتاد و چهار هزار وهشتاد ریال