قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲ ساعت 12:59:32 برابر با 278,230 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 318,330 سیصد و هجده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 383,970 سیصد و هشتاد و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال