قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت 12:56:24 برابر با 277,660 دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ریال قیمت یورو 316,610 سیصد و شانزده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 386,910 سیصد و هشتاد و شش هزار و نه صد و ده ریال https://talakar.com