قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱ ساعت 12:55:59 برابر با 274,620 دویست و هفتاد و چهار هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 305,120 سیصد و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 377,330 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی ریال