قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۸ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۸ ساعت 13:00:14 برابر با 277,480 دویست و هفتاد و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,590 سیصد و پانزده هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 385,150 سیصد و هشتاد و پنج هزار و صد و پنجاه ریال https://talakar.com