قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت 13:11

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت 13:11:22 برابر با 270,880 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 314,550 سیصد و چهارده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 376,790 سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و نود ریال https://talakar.com