قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت 13:01:36 برابر با 272,380 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 316,310 سیصد و شانزده هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 380,470 سیصد و هشتاد هزار و چهار صد و هفتاد ریال https://talakar.com