قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۱ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۱ ساعت 12:56:17 برابر با 272,830 دویست و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 312,410 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 378,870 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد ریال