قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت 13:08

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت 13:08:46 برابر با 272,280 دویست و هفتاد و دو  هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 313,000 سیصد و سیزده هزار ریال قیمت پوند 376,990 سیصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و نود ریال