قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 12:58:10 برابر با 257,590 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 292,360 دویست و نود و دو  هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 360,670 سیصد و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال