قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 12:56:18 برابر با 256,045 دویست و پنجاه و شش هزار وچهل و پنج ریال قیمت یورو 288,425 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و بیست و پنج ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال