قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۷ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۷ ساعت 13:01:44 برابر با 256,244 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و چهل و چهار ریال قیمت یورو 288,624 دویست و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و چهار ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال