قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۶ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۶ ساعت 13:00:14 برابر با 253,390 دویست و پنجاه و سه هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 287,800 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 354,210 سیصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و ده ریال