قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۵ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۵ ساعت 12:57:16 برابر با 251,490 دویست و پنجاه و یک هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 287,880 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 349,250 سیصد و چهل و نه هزار و دویست و پنجاه ریال